loader-logo

En växande marknad

Industrin

Ny teknologi förbättrar de tillgängliga verktygen för att hålla ett öga på människors hälsa, både under arbete och fritid
Det allmänna intresset för personlig hälsa och en hållbar livsstil har ökat markant de senaste åren. En stark påverkande faktor är de bärbara enheterna som smarta klockor, aktivitetsarmband och hälsoappar som många av oss använder varje dag för att få återkoppling kring vår hälsa. Tillgången till lättillgänglig personlig hälsodata ökar inte bara medvetenheten utan också motivationen att ta ett större ansvar för sin egen hälsa.
 
Ny hälsofrämjande teknik omdefinierar våra arbetsmiljöer

Samtalet om ett hållbart arbetsliv stiger på den allmänna agendan. Högt specialiserade långtidssjukskrivna medarbetare är kostsamt för både individen, företaget och samhället. I branscher med krävande arbetsmiljöer har det förebyggande arbetet med analoga observationer och utbildning sedan länge varit standardmetoden för att mäta och öka medvetenheten om riskfaktorer. För att utveckla effektivare hälsofrämjande system i arbetsmiljöer behövs en bättre förståelse för vad människor exponeras för. Efterfrågan ökar idag på individualiserad diagnostik genom tekniska lösningar. Integrering av så kallad hälsoteknik på arbetsplatsen kommer på sikt att förändra hur företag hanterar strategier för mer hållbara arbetsplatser.

 
 

Massimo Corradini
Business Developer
E-mail | Linkedin | +46 707 709 701

Marknaden för personlig skyddsutrustning

Avkastning på investeringen i hälsa och säkerhet

Att bygga ett case för att investera i hälsa och säkerhet är en mångfacetterad matematisk utmaning där inte bara fysiskt skydd som personlig skyddsutrustning (PPE) räknas, utan också medvetenhet hos anställda. 
I allmänhet är syftet med de flesta bärbara enheter att tillhandahålla information om aktuell status för flera mätpunkter, vilket är det första steget och som ett resultat av detta växer PPE-marknaden när individens medvetenhet ökar tillsammans med stränga säkerhetsbestämmelser på arbetsplatsen. För att göra investeringar mer motiverade måste uppgifter tillhandahållas.

Den globala marknaden för personlig skyddsutrustning förväntas nå 84,7 miljarder USD år 2027, enligt en ny rapport från Grand View Research, Inc., med 6,7% CAGR under prognosperioden. Ökande behov av utrustning inom gruvdrift, räddningsinsatser, militär och brottsbekämpning, hälso- och sjukvård samt brandkår, i kombination med ökande instanser av skador på arbetsplatsen, förväntas driva marknaden under de kommande åren.

Arbetssäkerhetsbestämmelser spelar en stor roll för att driva marknaden för personlig skyddsutrustning. Pålagda policyer för företag att upprätthålla arbetarskyddet i industrier förväntas ytterligare driva efterfrågan på personlig skyddsutrustning. Dessa föreskrifter nämner vilken typ av personlig skyddsutrustning som krävs för skydd under olika industriella eller kommersiella processer.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) tillsammans med Internationella arbetsorganisationen uppskattar att arbetsrelaterad ohälsa och skador kostar EU 3,3 % av dess BNP. Det är 476 miljarder euro varje år som skulle kunna sparas med rätt arbetsmiljöstrategier, policyer och praxis.

Investeringar i skadeförebyggande är idag:
– Incidentrapporter
– Generera statistik
– Analoga observationer
– Utbildningar av arbetarna, SSG som exempel.
– Certifieringar, SSG
– Checklistor och varningsskyltar
– Införa gemensamma aktiviteter, övningar.
– Ökade krav på Personlig skyddsutrustning
– Individuella bedömningar av arbetare genom företagshälsovård och sjukgymnaster.
– Social/mänsklig hållbarhet blir en del av den allmänna hållbarhetspolicyn.

Sjukvården går mot en mer individcentrerad upplevelse, där patienter tar en mer proaktiv roll i att hantera sin hälsa.”

– Medicinsk ekonomi

”Den globala marknaden för kroppsnära sensorer uppskattas till 350,7 miljoner USD 2020 och uppskattas till 1 065,8 miljoner USD i slutet av 2026”

-Global Wearable Sensors Market Research Report 2020 / Market Study Report

”Säkert och hälsosamt arbete är en grundläggande mänsklig rättighet men dessa nya uppskattningar av kostnaderna för dåliga eller obefintliga arbetsmiljöåtgärder visar att det ekonomiska argumentet för arbetsmiljön aldrig har varit starkare.”

– Dr. Christa Sedlatschek, the director of The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)