loader-logo

Articles of Association

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION1

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är WaVR Tech AB (Publ). Bolaget är ett publikt bolag.

The name of the company is WaVR Tech AB (Publ). The company is a public company.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Västra Götalands län, i Göteborgs kommun.

The registered office of the board of directors of the company is in the county of Västra Götaland, in the municipality of Göteborg.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva teknikutveckling och applikationer inom biomekanisk rörelse och miljödetektering för industrin och därmed förenlig verksamhet samt ägande och förvaltning av värdepapper.

The company will conduct development technology and applications for biomechanical movement and environmental detection for the industry and pursue other business related thereto and hold and managing securities.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall amount to no less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 3 125 000 och högst 12 500 000.

The number of shares shall amount to no less than 3,125,000 and no more than 12,500,000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre till sju styrelseledamöter med ingen till sju styrelsesuppleanter.

The board of directors shall consist of no less than three and no more than seven directors with none or no more than seven deputy directors.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

For the audit of the company’s annual report along with the board and the executive director’s management the annual general meeting shall elect one (1) auditor and zero (0) deputy auditor.

§ 8 Bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller Stockholms kommun.

Shareholders’ meetings shall be held in the municipality of Gothenburg or in the municipality of Stockholm.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Notice of the Annual General Meeting and notice of the Extraordinary General Meeting where amendments to the Articles of Association will be considered shall be issued no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice of other Annual General Meeting or Extraordinary General Meeting shall be
issued no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Notice of the Annual General Meeting shall be given by advertising in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company website. Information that a summons has been issued shall be announced in Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Shareholders who wish to participate in the General Meeting must be listed as shareholders in such a printout of the share register referred to in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) regarding the conditions five days before the meeting, and notify the company no later than the day announced in the notice of the meeting. The latter day may not be a Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the meeting.

§ 11 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

The following matters shall be dealt with at the annual general meeting:

1. val av ordförande;
election of a chairman at the shareholders’ meeting;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;
preparation and approval of a voting list;

3. val av en eller två justeringsmän;
election of two persons to verify the minutes;

4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
examination whether the meeting has been properly convened;

5. godkännande av dagordning;
approval of the agenda;

6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
presentation of the annual report and the auditors’ report;

7. beslut om
resolutions in respect to

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
adoption of the profit and loss statement and the balance sheet;

b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
appropriation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
the directors’ and, if applicable, the managing directors’ discharge from liability

8. fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall, om tillämpligt, revisorn;
determining the remuneration payable to the board of directors and, if applicable, to the auditor;

9. val till styrelsen, suppleanter och i vissa fall, om tillämpligt, av revisor och revisorssuppleant;
elections of directors and of deputy directors and, if applicable, election of auditor and deputy auditor;

10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.
other matters to be determined by the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

The financial year of the company shall be the 1st of January – 31st of December.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee who on the record day is entered in the share register and recorded in a CSD register in accordance with Chapter 4 of the Act (1998:1479) on central securities depositories and accounting of financial instruments, or the one who is recorded in a control account according to Chapter 4, § 18 first paragraph 6-8, the said law, shall be assumed to be competent to exercise the rights that follow from Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005: 551).

Bolagsordningen antagen på extra bolagsstämma 15 december 2021.

Articles of Association adopted at the Extraordinary General Meeting on December 15, 2021.

[1] The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.