loader-logo

Articles of association

ARTICLES OF ASSOCIATION[1]

BOLAGSORDNING

§1

Bolagets firma är WaVR Tech AB.

The name of the company is WaVR Tech AB.

§2

Bolagets styrelse har sitt säte i Västra Götalands län, i Göteborgs kommun.

The registered office of the board of directors of the company is in the county of Västra Götaland, in the municipality of Göteborg.

§3

Bolaget ska bedriva teknikutveckling och applikationer inom biomekanisk rörelse- och miljödetektering för industrin och därmed förenlig verksamhet samt ägande och förvaltning av värdepapper.

The company will conduct development technology and applications for biomechanical movement and environmental detection for the industry and pursue other business related thereto and hold and managing securities.

§4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

The share capital shall amount to no less than SEK 400,000 and no more than
SEK 1,600,000.

§5

Antal aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

The number of shares shall amount to no less than 2,500,000 and no more than 10,000,000.

§6

Styrelsen ska bestå av en till sju styrelseledamöter med ingen till sju styrelsesuppleanter.

The board of directors shall consist of no less than one and no more than seven directors with none and no more than seven deputy directors.

§7

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

For the audit of the company’s annual report along with the board and the executive director’s management the annual general meeting shall elect one (1) auditor and zero (0) deputy auditor.

§8

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller Stockholms kommun.

Shareholders’ meetings shall be held in the municipality of Gothenburg or in the municipality of Stockholm.

§9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e‐post till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

Notice convening a shareholders’ meeting shall be issued through regular mail or e-mail not earlier than six and not later than two weeks before the meeting.

§10

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

The following matters shall be dealt with at the annual general meeting:

__________

         1. val av ordförande;
          election of a chairman at the shareholders’ meeting;

           

         2. upprättande och godkännande av röstlängd;
          preparation and approval of a voting list;

           

         3. val av en eller två justeringsmän;
          election of two persons to verify the minutes;

           

         4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
          examination whether the meeting has been properly convened;

           

         5. godkännande av dagordning;
          approval of the agenda;

           

         6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
          presentation of the annual report and the auditors’ report;

           

         7. beslut om
          resolutions in respect to

           

          1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
           adoption of the profit and loss statement and the balance sheet;

            

          2. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
           appropriation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;

            

          3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
           the directors’ and, if applicable, the managing directors’ discharge from liability

            

         8. fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall, om tillämpligt, revisorn;
          determining the remuneration payable to the board of directors and, if applicable, to the auditor;

           

         9. val till styrelsen, suppleanter och i vissa fall, om tillämpligt, av revisor och revisorssuppleant;
          elections of directors and of deputy directors and, if applicable, election of auditor and deputy auditor;

           

         10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.
          other matters to be determined by the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

__________

§11

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

The financial year of the company shall be the 1st of January – 31st of December.

_________________

[1]The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.