loader-logo

Årsstämma 2022

Aktieägarna i WaVR Tech AB (publ), 559076–8510 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2022 klockan 10:00 genom elektronisk uppkoppling (Teams) i kombination med förhandsröstning. Med anledning av den fortsatta situationen med Covid-19 och förlängningen av den tillfälliga lagen har styrelsen beslutat att årsstämman även i år genomföras utan fysisk närvaro. Aktieägarna utövar sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198 & SFS 2020:1154) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av årsstämmor och enligt de regler som trädde i kraft den 18 maj 2020. Däremot kommer ett informationsmöte att hållas enligt nedan, varvid aktieägarna kommer att få information och möjlighet att ställa frågor.