loader-logo

En värld med mindre slitage på människan

Digital transformation

En ny generation digitala verktyg för ett snabbare,
effektivare arbete med en hållbar människa i fokus.

Verktyg som ökar effektiviteten, sparar tid och
kostnader i arbetet med en mer hållbar arbetsmiljö.

Hållbarhet

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.4: Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
Wavr Tech tillämpar en abonnemangsmodell där material och komponenter återanvänds.
Delmål 8.8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
Wavr Tech hjälper sina kunder att öka tryggheten och säkerheten i tuffa arbetsmiljöer med hjälp av avancerade tekniska lösningar.

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål 9.2: Främja inkluderande och hållbar industrialisering
Wavr Tech skapar förutsättningar för ökad mångfald i tuffa arbetsmiljöer genom att höja tryggheten och säkerheten.
Delmål 9.5: Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
Wavr Tech möjliggör industriell forskning och utveckling genom att tillhandahålla tekniska lösningar som samlar in och analyserar data.

12-hallbar-konsumtion-och-produktion

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Wavr Tech tillämpar en abonnemangsmodell för att begränsa användningen av kritiska metaller och andra naturresurser.
Delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
Wavr Tech följer EU-direktivet WEEE (Waste of Electronic and Electrical Equipment) och arbetar för att minimera elektronikavfallet genom att förlänga produktlivscykeln.